MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Aktywni na lubuskim rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego; numer projektu POWR.01.02.01-08-0021/18.

Projekt „Aktywni na lubuskim rynku pracy” będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2020 r. na terenie województwa lubuskiego.

Celem projektu do końca 05/2020 r. jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem osoby młode w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), pracujące/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren województwa lubuskiego, w tym: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz osoby tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych.

Kandydaci/Kandydatki spełniający kryteria formalne do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem w postaci:

DIAGNOZY PREDYSPOZYCJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
60 osób z największą liczbą punktów odbędzie jedno 30 minutowe spotkanie z psychologiem. Etap ten będzie realizowany do końca marca 2019 r.

50 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie objętych łącznie następującymi formami wsparcia:

ETAP I
IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
Realizowane w formie indywidualnych spotkań: 1 spotkanie (3 godziny) na opracowanie Indywidualnego Planu Działania + 3 spotkania (po 1 godzinie) przed każdą formą wsparcia w celu monitorowania bieżącej sytuacji – w sumie 6 godzin. Etap ten będzie realizowany od kwietnia 2019 r.

ETAP II
WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Prowadzone przez doradcę zawodowego w maksymalnie 12-osobowych grupach (średnio 10-osobowych). Etap ten przewiduje 2 spotkania po 8 godz. zegarowych (w sumie 16 godzin) w okresie od czerwca do lipca 2019 r.

ETAP III
SZKOLENIA ZAWODOWE
Łączny czas trwania szkoleń to średnio 128 godzin (16 spotkań po 8 godzin). Prowadzone będą one w grupach średnio 12-osobowych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia potrwają od czerwca do listopada 2019 r.

ETAP IV
POŚREDNICTWO PRACY
Realizowane w postaci 10 spotkań indywidulanych z pośrednikiem pracy, trwających po 30 min (w sumie 5 godzin). Spotkania te będą odbywać się średnio raz w miesiącu oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby. Etap ten będzie realizowany od sierpnia 2019 r. do końca trwania projektu.

ETAP V
3 LUB 6 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
Staż realizowany będzie 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie od listopada 2019 r.
W przypadku osób o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie.
Zgodnie z Indywidualnym Planem Działania i analizą potrzeb, 50 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych zostanie na staż w proporcjach:
• 42 Uczestników/Uczestniczek na staż 3 miesięczny,
• 8 Uczestników/Uczestniczek na staż 6 miesięczny.
Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał/-a udział Uczestnik/Uczestniczka.

Szkolenia dla Uczestników/Uczestniczek są bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 848 771,55 zł
Kwota dofinansowania: 806 332,55 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.